Da li je rad na visini opasan?

Šta je rad na visini?

Rad na visini se definiše kao delatnost koju obavljaju ljudi bilo da se radi o zidaru, vozaču cisterne, pilotu aviona ili nekoj drugoj profesiji koja podrazumeva snalaženje i delatnost u alpinističkoj sredini. Opasnost podrazumeva upotrebu sigurnosnih oprema poput pojaseva za vezivanje i sistema spasa sa planinarskim alatom poput čizama i penjačkih karabinera.

Da, rad na visini je opasan. To se obično smatra kao jedna od najopasnijih vrsta posla jer rizici mogu biti veoma veliki. Ljudi mogu biti izloženi različitim rizicima poput pada, padavina i prašine, udara munje, strujnih kvarova, ekspolzija i mnogih drugih. Stoga je potrebno da se prilikom ovakvog rada strogo poštuju sigurnosne mere i propisi o održavanju alatima i opremom.

Takođe, potrebno je osigurati da svi zaposleni koji obavljaju rad na visini imaju odgovarajuća obuka i iskustvo u ovim delatnostima. U suprotnom postoji veliki rizik da dođe do ozljeda ili čak smrtnih slučajeva. Stoga se preporučuje da osoblje prilikom rada na visini pažljivo prati sve uputstva za bezbedan rad i da se pridržavaju svih propisanih sigurnosnih procedura. Takođe, svako ko radi na visini treba da poseduje odgovarajući zaštitni sistem koji će ga zaštititi od mogućih opasnosti.

Moguć rizik od požara

Požar može biti potencijalno opasan problem pri radu na visini. Kako bi se to sprečilo, potrebno je redovno čišćenje mesta rada od suvišnog materijala. Takođe je potrebno da se strogo prate propisi o nošenju propisane radne opreme i pridržavati bezbednosnih procedura ako postoji bilo kakvo pretpostavka da bi moglo doći do požara.

Potrebno je da ljudi koji rade na visini uvek imaju delotvorni plan evakuacije i da se pridržavaju svih propisanih sigurnosnih procedura. Požar na visokim mestima može biti veoma opasan zbog brzine sa kojom se može širiti čak i sa malom iskricom ili dimom.

Stoga je potrebno sprečiti pojavu bilo kakvog vatrenog sloja tako što će se prevencija staviti u prvi plan. To podrazumeva pravilno održavanje alata i opreme, kao i nošenje propisane radne opreme. Takođe je potrebno da zaposleni rade na odgovarajućim rastojanjima jedan od drugog, čime se smanjuju izgledi da bude pogođen požarom.

Dodatno, ljudi treba da budu spremni na brz evakuaciju mesta rada ako dođe do požara. Pridržavanje sigurnosnih propisa i procedura će sprečiti pojavu mogućih opasnosti prilikom rada na visini.

Kako se sprečiti pad sa visine?

Za sprečavanje pada sa visine potrebno je stalno pridržavanje zahteva za bezbednost pri upotrebi odgovarajućih sigurnosnih uređaja (PSU), pravilno nošenje i fiksiranje pojaseva za vezivanje, upotreba tehnike pomoćnih lemeva itd. Takođe je korisno imati alatke za siguran spašavanje da bi se izbegle ozebline u slučaju nesretnog dogadjaja pri radu na visini.

Drugim rečima, postoje brojne mere predostrožnosti koje se mogu primeniti u cilju sprečavanja pada sa visine. Na primer, preporuka je da se stalno pridržava uputstva za montažu i održavanje opreme za vezivanje. Potrebno je takođe da svi koji obavljaju rad na visini imaju neophodnu obuku za rad na visini radi povećanja bezbednosti.

Takođe treba da se pridržava propisane brzine kretanja na visini i da se izbegavaju radovi u uslovima slabog osvetljenja i vetra. Preporučuje se takođe da osoblje ne napušta svoju poziciju bez prethodne dogovorenoj pomoći drugog radnika.

U slučaju pada, hitna medicinska pomoć treba što pre da bude obezbedjena za sve zaposlene na visini. Ovakvim merama se osigurava maksimalna bezbednost radnika i sprečavanje ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Koje su opšte mere bezbednosti za rad na visini?

Svaki posao treba da ima odgovarajuć plan bezbednosti objedinjen sa prethodnim ispitivanjem terena i provere ekipmanata. Pored toga, potrebno je angažovati adekvatnu licenciranu ekipu obuku koja će biti informisana o važećim regulatornim standardima sertifikovanim od strane države gde se obavlja posao.

Inspekcije bezbednosti treba da obuhvate sve vrste alata i opreme koja se koriste na visini, uključujući pojaseve za vezivanje, pomoćna lemeva, penasto crevo, stezaljke itd. Takođe je važno pregledati postojanje propisa o radu na visini i naloge zaposlenima da ne budu podvrgnuti riziku od padova sa visokih objekata.

Kontrolni mehanizmi treba da obuhvataju periodične preglede infrastrukture i stanja opreme, kao i periodično testiranje radnika na visini. Takođe je neophodno da se pridržava higijene na radnom mestu kako bi se izbegla pojava bilo kakve veštačke opasnosti.

Prevencija povreda kada se radi sa alatima:

Prilikom upotrebe orudja i masina još uvek postoji veliki rizik od povrede neiskusnom radniku pa stoga treba posebna pažnja posvećena ispravnom nošenju bezbedonske opreme poput ovratnatih letvi, rukavica, maski itd.

Pre svega, pre upotrebe alata, potrebno je da se pridržavaju pravila bezbednosti. Ta pravila uključuju nošenje adekvatnih bezbedonih opreme i održavanje propisane discipline u radnom okruženju. Takođe je važno obezbediti pristup sigurnim delovima mesta rada kada se izvode operacije sa orudjem i masinama.

Korisna je redovna provera alata od strane zaposlenih kako bi se izbegla pojava nekog od skrivenih defekata. Takođe je preporučljivo da se pridržava odgovarajućeg vremenskog intervala za promene ulja i pravovremeno održavanje alata da bi dugotrajno delovao bezbedno i efikasno.

Pored toga, potrebno je da se obučeni radnici angažuju na rukovanju orudjem i masinama u cilju smanjenja rizika od povreda. Kasnije se treba voditi računa o ispravnom čuvanju alata i opreme, kako ne bi došlo do neplaniranih bezbednosnih incidenta na radnom mestu.

Zaključak

Bezbednost na radnom mestu je od ključnog značaja u cilju sprečavanja povreda, padova sa visine i ostalih bezbedonskih incidenta. Postoje brojne mere predostrožnosti, uključujući pridržavanje propisanih regulatornih standarda, obuku radnika za rad na visini i prevenciji povreda sa alatima. Održavanje adekvatnih nivoa bezbednosti važno je da bi se sprečili ozbiljni incidenti i osigurala bezbednost zaposlenih.